SYP Hope Primary School In Henan

หัวข้อ

(1/1)

[1] 2007 พิธีเปิด“โรงเรียนประถมศึกษาซีว่างซูโหย่วเผิง”

[2] คลิปการกุศลโรงเรียนซีว่างซูโหย่วเผิง

[3] บรรยากาศพิธีเปิดโรงเรียนค๊ะ

[4] บรรยากาศ ซูโหย่วเผิง เดินทางไปเปิด โรงเรียนประถมศึกษาซีว่างซูโหย่วเผิง

[5] ป้ายคำขวัญ โรงเรียนประถมศึกษาซีว่างซูโหย่วเผิง

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version