Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

1992 Know What I Am Doing

 

ฉันรู้ว่าฉันทำอะไรอยู่

อย่าเพราะเหตุว่าผลต่างกับคนอื่น
ก็ว่าฉันมีความผิดแน่นอน
อนาคตที่สมปรารถนาอยู่ในใจฉัน

มีเค้าโครงที่ชัดเจนที่สุด
ในที่สุดคนที่ใกล้ชิดอยู่ต่อหน้าอีกจนได้
ใครล้วนมีการสงวนไว้สักนิด

ให้ตัวเองรู้ความรู้สึกว่าฉันยังอิสระ
ความรู้สึกเช่นนี้พูดยากมาก
ฉันรู้ตัวว่าฉันทำอะไรอยู่

ก็ทราบดีว่ามีเพียงความฝันไม่ได้
ลูกที่อยู่ในสายตาของพ่อแม่ทุกคน
ล้วนมีกาลเวลาที่เติบโต

ฉันรู้ว่าฉันทำอะไรอยู่
ก็ทราบดีว่าควรไปทางไหน

เมื่อฉันดึงมือที่ถูกเธอจับแน่นๆ
ไม่ได้ดั่งใจก็อยากคิดบินหนีไป

 

Copyright©2010 Suyoupeng ThaiFans